Moje konto
Koszyk
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

0
Koszyk
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Członkostwa Towarzystw Biznesowych S.A.

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin został stworzony przez Towarzystwa Biznesowe S.A., spółkę prawa handlowego, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612370, NIP 7010574195, REGON: 364348959, kapitał zakładowy opłacony w całości: 135 198,00 zł PLN.

Towarzystwa Biznesowe S.A. są twórcą i Organizatorem Towarzystw Biznesowych.

Regulamin określa zasady przyjmowania i uczestnictwa Członków w Grupach Towarzystw Biznesowych, prawa i obowiązki Towarzystw Biznesowych S.A. oraz Członków, a także przypadki i sposoby wygaśnięcia członkostwa.

Możliwość uczestniczenia w Towarzystwach Biznesowych mają wyłącznie przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także fundacje i stowarzyszenia.

Towarzystwa Biznesowe S.A. powstały, aby budować i rozwijać w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, rozwijać współpracę przedsiębiorców o wspólnych wartościach, określonych w Kodeksie Etycznym Towarzystw Biznesowych S.A., rozwijać przedsiębiorczość w Polsce. Dlatego też zostały powołane do życia Towarzystwa Biznesowe, w różnych miastach w Polsce i poza granicami kraju, aby te cele realizować.

Podstawową formą realizacji celów Towarzystw Biznesowych jest networking. W ocenie Towarzystw Biznesowych S.A. skuteczny networking wymaga stałej obecności na spotkaniach uczestników spotkań oraz odpowiedniej liczebności grupy uczestników, wśród których prowadzone są działania networkingowe. Dlatego też podstawowym prawem, ale i obowiązkiem Członków Towarzystw Biznesowych jest uczestnictwo w spotkaniach Grupy Macierzystej.

Regulamin nie obejmuje usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi świadczone przez Towarzystwa Biznesowe S.A. są świadczone w sposób zgodny z obowiązującą w Polsce regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie Członkostwa Towarzystw Biznesowych S.A. użyte zostanie wyrażenie:

 1. Umowa członkostwa – umowa zawarta pomiędzy Towarzystwami Biznesowymi S.A. a przedsiębiorcą, na podstawie której przedsiębiorca nabywa prawo Członka Towarzystw Biznesowych.
 2. Członek Towarzystw Biznesowych  lub Członek – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który zawarł stosowną umowę z Towarzystwami Biznesowymi S.A.
 3. Grupa Macierzysta – należy przez to rozumieć grupę Członków Towarzystw Biznesowych, do której jest przypisany każdy Członek Towarzystw Biznesowych, i w której Członkowie korzystają z zasady wyłączności branżowej.
 4. Grupa Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć grupę Członków Towarzystw Biznesowych spotykającą się w stałym miejscu i czasie oraz posiadającą Zarząd.
 5. Networking – należy przez to rozumieć wymianę informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzona dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów; „rzetelne służenie i profesjonalne proszenie o pomoc”.
 6. Personel Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć pracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. oraz współpracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. świadczących, osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi na rzecz Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. na umowę zlecenie.
 7. Towarzystwa Biznesowe – należy przez to rozumieć łącznie wszystkie Grupy Towarzystw Biznesowych tworzone przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A.
 8. Produkty Towarzystw Biznesowych S.A. – usługi świadczone przez Towarzystwa Biznesowe S.A. na rzecz Członków Towarzystw Biznesowych oraz na rzecz innych klientów.
 9. Składka członkowska – roczna opłata za udział w Towarzystwach Biznesowych.
 10. Deklaracja członkowska – dokument podpisywany przez przedsiębiorcę, w którym deklaruje udział w Towarzystwach Biznesowych, akceptację warunków Regulaminu oraz gotowość postępowania w sposób zgodny z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych.
 11. Rekomendacja – informacja przekazywana przez Członka na temat potrzebnej mu pomocy (informacji, wiedzy, kontaktu, itp.) lub na temat cech innego Członka grupy (np. jego rzetelności, jakości jego produktów lub usług, itp.).

3. Umowa członkostwa w Towarzystwach Biznesowych

1. Umowa członkostwa w Towarzystwach Biznesowych zawierana jest na okres jednego roku, który rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu wpłaty Składki członkowskiej, a kończy w ostatnim dniu dwunastego, kolejnego miesiąca.

2. Dla zawarcia Umowy członkostwa konieczne są: podpisanie Deklaracji członkowskiej, na zasadach określonych w pkt III.1. oraz opłacenie Składki członkowskiej.

3. Po podpisaniu Deklaracji członkowskiej przez podmiot, który ubiega się o przyjęcie w poczet Członków, podmiot ten podlega weryfikacji pod kątem dawania rękojmi rzetelnego i wiarygodnego przedsiębiorcy, postępującego zgodnie z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. jest uprawniony do odmowy przyjęcia w poczet Członków, zawiadamiając o tym podmiot, który podpisał Deklarację Członkowską. W razie braku powiadomienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Towarzystw Biznesowych S.A. podpisanej Deklaracji członkowskiej o odmowie przyjęcia w poczet Członków, uznaje się, że kandydatura została zaakceptowana. Towarzystwa Biznesowe S.A. mogą powiadomić podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków TB o zaakceptowaniu jego kandydatury przed upływem 7 dni od dnia doręczenia podpisanej Deklaracji członkowskiej. Wówczas należy opłacić Składkę członkowską. Jeżeli Składka członkowska została opłacona przed otrzymaniem odmowy przyjęcia w poczet Członków, Składka członkowska podlega zwrotowi.

4. Po upływie roku od rozpoczęcia członkostwa członkostwo wygasa, chyba że po otrzymaniu faktury pro forma, na 30 dni przed upływem okresu członkostwa, w terminie do 7 dni przed upływem okresu członkostwa, Członek opłaci Składkę członkowską za rok kolejny.

5. Członkostwo wygasa w przypadku i w trybie określonym w pkt V.4. Regulaminu.

6. Członkostwo wygasa z chwilą śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

7. Członkostwo wygasa również, na skutek jego wypowiedzenia, w trybie określonym w pkt III.7. Regulaminu.

8. W przypadku postępowania sprzecznego z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych, Towarzystwa Biznesowe S.A. mają prawo, po zasięgnięciu opinii Zarządu Grupy Macierzystej i po wysłuchaniu Członka:

a) wyznaczyć termin na dostosowanie postępowania Członka do Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych

b) wypowiedzieć bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia, członkostwo bez zwrotu Składki członkowskiej.

4. Prawa Członka Towarzystw Biznesowych (dalej „TB”)

1. Prawem i obowiązkiem Członka jest uczestnictwo w cyklicznych (cotygodniowych lub comiesięcznych) spotkaniach Grupy Macierzystej.

2. Członek może gościnnie odwiedzać inne Grupy Towarzystw Biznesowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Członek może wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe w czasie cyklicznych spotkań Grupy Macierzystej.

4. Członek może prezentować ofertę swojej firmy i potrzeby w ramach Sesji rekomendacji.

5. Członek może dawać i otrzymywać Rekomendacje. Jest to ważna aktywność networkingowa, dlatego jest ona pożądana w Towarzystwach Biznesowych.

6. W czasie spotkań Towarzystwa Biznesowe zapewniają posiłek.

7. Członek może otrzymać opiekę, wsparcie i pomoc ze strony pozostałych Członków Grupy Macierzystej oraz wszystkich Członków Towarzystw Biznesowych.

8. Członek na własną prośbę otrzyma:

a) wsparcie i pomoc Personelu Towarzystw Biznesowych.

b) dostęp do grupy zamkniętej „Członkowie Towarzystw Biznesowych” na Facebooku.

c) możliwość umieszczenia informacji o swojej firmie w wyszukiwarce na stronie internetowej Towarzystw Biznesowych S.A. oraz na profilach Grupy Macierzystej i Towarzystw Biznesowych na Facebooku

9. Członek otrzymywać będzie:

a) newsletter z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe S.A.

b) mógł uczestniczyć w wydarzeniach, szkoleniach, usługach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe S.A. na preferencyjnych warunkach określanych każdorazowo.

10. Członek ma dostęp do wiedzy oraz dobrych praktyk zgromadzonych w Towarzystwach Biznesowych.

5. Obowiązki Członka Towarzystw Biznesowych

1. Obowiązkiem Członka jest podpisanie Deklaracji członkowskiej, opłata Składki członkowskiej oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych. Podpisanie Deklaracji członkowskiej oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz gotowość postępowania w sposób zgodny z Kodeksem Etycznym Towarzystw Biznesowych.

2. Prawem i obowiązkiem Członka jest uczestnictwo w cyklicznych (cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach networkingowych Grupy Macierzystej (zwanych dalej „spotkaniami networkingowymi”).

3. Obowiązkiem Członka jest przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. W spotkaniach ma prawo uczestniczyć reprezentant Członka lub jedna z osób wskazanych jako osoby zastępujące. Reprezentant i osoby zastępujące wskazywane w deklaracji członkowskiej mogą być w każdej chwili zmienione przez Członka w czasie trwania jego członkostwa.

5. Za nieobecność Członka na spotkaniu biznesowym uznaje się nieobecność Członka lub jednej z osób wymienionych w pkt. III.4.

6. W przypadku, gdy nieobecności danego Członka na spotkaniach biznesowych przekroczą 25% w ciągu kolejnych ostatnich 12 miesięcy do Grupy Macierzystej danego Członka Towarzystw Biznesowych może zostać przyjęty przedsiębiorca reprezentujący tę samą branżę.

7. W przypadku, gdy nieobecności danego Członka na spotkaniach biznesowych przekroczą 50% w ciągu kolejnych ostatnich 12 miesięcy Towarzystwa Biznesowe S.A. mają prawo, po zasięgnięciu opinii Zarządu Grupy Macierzystej i po wysłuchaniu Członka:

a) wyznaczyć termin na dostosowanie postępowania Członka do Regulaminu Towarzystw Biznesowych

b) wypowiedzieć bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia, członkostwo bez zwrotu Składki członkowskiej.

8. Obowiązkiem Członka jest angażowanie się w pomoc innym Członkom w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez przekazywanie zainteresowanym kontaktów oraz informacji o wiarygodności, rzetelności, uczciwości biznesowej stron.

9. Członek oferowane na rynku usługi i produkty będzie dostarczał lub świadczył zgodnie ze standardami swojej branży.

10. Członek odpowiedzialnie przekazuje rzetelne i sprawdzone Rekomendacje.

11. Członek dba o przestrzeganie przez wszystkich Członków Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych, Regulaminu oraz standardów branży, przekazuje Członkom informacje o zaobserwowanych ich naruszeniach, a w razie potrzeby informuje o naruszeniach Zarząd Grupy Macierzystej i Towarzystwa Biznesowe S.A.

12. Członek jest zobowiązany do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem podstawowym dotyczącym networkingu, udostępnionym przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe SA.

13. Członek jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłaty z tytułu kosztów organizacyjnych, która będzie pobierana za okres jednego kwartału z góry (do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego), ustalana w zależności od warunków organizacji działalności każdej z grup odrębnie i nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa z winy Członka. O wielkości opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym Towarzystwa Biznesowe SA informują pocztą elektroniczną Członków każdej Grupy.

14. Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych może być wnoszona za okresy dłuższe niż kwartał, wówczas Spółka Towarzystwa Biznesowe SA udzieli rabatu określonego odrębnie.

15. W przypadku, gdy opłata, o której mowa w pkt. III.13. nie zostanie uiszczona do końca pierwszego miesiąca bieżącego kwartału, Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. będzie uprawniony do wypowiedzenia członkostwa bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia członkostwa bez zwrotu Składki członkowskiej.

16. Towarzystwa Biznesowe SA mogą oferować wybrane usługi bez pobierania opłaty z tytułu kosztów organizacyjnych.

6. Zasady funkcjonowania Grup Towarzystw Biznesowych

1. W Towarzystwach Biznesowych funkcjonują dwa rodzaje Grup Towarzystw Biznesowych:

a) Grupy Towarzystw Biznesowych spotykające się cyklicznie jeden raz w tygodniu

b) Grupy Towarzystw Biznesowych spotykające się cyklicznie jeden raz w miesiącu.

2. Podstawową formą spotkań cotygodniowych jest śniadanie biznesowe, a podstawową formą spotkań comiesięcznych jest kolacja biznesowa.

3. Wybrane spotkania cotygodniowe Grup Towarzystw Biznesowych mogą odbywać się w formie kolacji biznesowej.

4. Spotkania mogą być także spotkaniami łączonymi kilku Grup Towarzystw Biznesowych.

5. Członkowie Grup Towarzystw Biznesowych spotykających się cyklicznie jeden raz w tygodniu, mają prawo bezpłatnie uczestniczyć w spotkaniach innych Grup TB niż Grupa Macierzysta (także spotykających się jeden raz w tygodniu), przy czym łączna liczba spotkań w miesiącu, w których Członek TB weźmie udział, nie może przekroczyć liczby spotkań Grupy Macierzystej danego Członka TB.

6. Członkowie Grup TB spotykających się cyklicznie jeden raz w miesiącu mają prawo bezpłatnie, jeden raz w miesiącu, uczestniczyć w spotkaniach innych Grup TB niż Grupa Macierzysta (spotykających się jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu) przy czym łączna liczba spotkań w miesiącu, w których Członek TB weźmie udział, nie może przekroczyć liczby spotkań Grupy Macierzystej danego Członka TB.

7. Udział w spotkaniu innej Grupy TB niż Grupa Macierzysta w trybie opisanym w pkt. 5 i 6 wymaga wcześniejszego poinformowania Prezesów Grupy Macierzystej i Grupy goszczącej, w terminie co najmniej jednego dnia przed terminem spotkaniem.

8. Udział Członka TB w spotkaniach grupy innej niż Grupa Macierzysta w liczbie przekraczającej liczbę spotkań Grupy Macierzystej, wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty ustalanej przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe SA. Opłata ta może być opłatą jednorazową lub abonamentową (abonament rozszerzony).

9. Działalnością Grupy Towarzystw Biznesowych kieruje Zarząd. Członkami Zarządu są Prezes i Wiceprezes.

10. Zarząd Grupy Towarzystw Biznesowych powoływany jest przez Prezesa Towarzystw Biznesowych S.A.

11. Zarząd Grupy Towarzystw Biznesowych odpowiada za:

a) sprawny i zgodny ze standardami przebieg cyklicznych spotkań

b) prowadzenie list obecności Członków Grupy na spotkaniach i przekazywanie jej pocztą elektroniczną Personelowi Towarzystw Biznesowych S.A. niezwłocznie po spotkaniu

c) dbanie o rozwój Grupy

d) opiekę nad nowymi Członkami

e) współpracę z innymi Grupami TB i Towarzystwami Biznesowymi S.A.

12. Prezes Towarzystw Biznesowych S.A. może powoływać Zarządy Miejskie oraz Zarządy Regionalne.

13. Zarząd Miejski można powołać w mieście, w którym działają więcej niż 2 Grupy Towarzystw Biznesowych.

14. Prezesem Zarządu Miejskiego jest Prezes o najdłuższym stażu w pełnieniu funkcji prezesa grupy w danym mieście, a Wiceprezesami Zarządu Miejskiego są prezesi pozostałych Grup Towarzystw Biznesowych.

15. Zadania Zarządu Miejskiego:

a) inspirowanie rozwoju Towarzystw Biznesowych, w tym powstawania Grup Towarzystw Biznesowych w swoich miejscowościach,

b) propagowanie idei networkingu opartego na wartościach etycznych wśród przedsiębiorców i w środowisku lokalnym,

c) wspomaganie grup w miejscowości i ich zarządów w zakresie dobrych praktyk oraz wysokich standardów networkingu Towarzystw Biznesowych.

16. Prezes Towarzystw Biznesowych S.A. określa zasięg terytorialny regionów Towarzystw Biznesowych.

17. W poszczególnych regionach Prezes Towarzystw Biznesowych S.A. powołuje Zarządy Regionalne Towarzystw Biznesowych, w skład których wchodzą Prezes i Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu Regionalnego.

18. Zadania Zarządu Regionalnego:

a) inspirowanie rozwoju Towarzystw Biznesowych, w tym powstawania Grup Towarzystw Biznesowych w nowych miejscowościach regionu,

b) propagowanie idei networkingu opartego na wartościach etycznych wśród przedsiębiorców i w środowisku regionalnym,

c) wspomaganie grup w regionie oraz ich zarządów w zakresie dobrych praktyk oraz wysokich standardów networkingu Towarzystw Biznesowych.

19. W Grupie Towarzystw Biznesowych mającej spotkania co tydzień obowiązuje zasada wyłączności branżowej, tzn. przyjęcie nowego Członka reprezentującego branżę już obecną w grupie wymaga zgody Członka lub Członków Grupy Towarzystw Biznesowych reprezentującej tę samą branżę

7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2019r.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Umów członkostwa zawieranych po dniu jego wejścia w życie.

3. Członkowie, których członkostwo powstało przed datą wejścia w życie Regulaminu, mogą potwierdzić zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego Towarzystw Biznesowych, w trakcie trwania członkostwa, z zachowaniem dotychczasowego okresu członkostwa.

4. Przedłużenie członkostwa Członkom, których członkostwo powstało przed datą wejścia w życie Regulaminu, może nastąpić jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Brak spełnienia warunków, określonych w pkt I.1.-3. powoduje wygaśnięcie członkostwa.

5. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą podjętą przez Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A.

6. W przypadku zmiany Regulaminu, Członek jest obowiązany potwierdzić zapoznanie się i akceptację warunków Regulaminu w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie www.towarzystwabiznesowe.pl i otrzymaniu pocztą elektroniczną powiadomienia o jego zmianie.

7. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt V.6. Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A. będzie uprawniony do wypowiedzenia członkostwa, bez zachowania dodatkowego terminu wypowiedzenia. Wówczas Członek otrzyma proporcjonalny zwrot części Składki członkowskiej za okres od ustania członkostwa.

8. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.towarzystwabiznesowe.pl od chwili jego zatwierdzenia uchwałą przez Zarząd Towarzystw Biznesowych S.A.

Dołącz do Towarzystw Biznesowych

Rozpocznij najbardziej ekscytującą przygodę biznesową w swoim życiu.

Na dobry początek:
Odbierz szkolenie o networkingu
Towarzystwa Biznesowe. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022

Strona Towarzystw Biznesowych jest aktualnie w przebudowie

Zapraszamy wkrótce! 
Potrzebujesz pomocy? 
cartcross