Moje konto
Koszyk
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

0
Koszyk
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

Kodeks etyczny Towarzystw Biznesowych S.A.

Preambuła

Towarzystwa Biznesowe S.A. powstały, aby budować i rozwijać w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, którzy okazują swoją uczciwość i przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Towarzystwa Biznesowe to środowisko skupiające przedsiębiorców, którzy doceniają wkład Kościoła Katolickiego w kształtowanie cywilizacji europejskiej, dlatego bliskie im są takie wartości etyczne jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.

Wartości oraz ideały chrześcijańskie Towarzystwa Biznesowe S.A. wcielają w życie w codziennej pracy, biznesie i działalności społecznej.

Spotkania Towarzystw Biznesowych S.A. wspierają przedsiębiorców w budowaniu i podtrzymywaniu relacji biznesowych – tak, by były one trwałe i oparte na solidnych podstawach, co przekłada się na ich efektywność i płynącą z nich satysfakcję.

Przestrzeganie elementarnych zasad i norm etycznych, Towarzystwa Biznesowe S.A. uważają za niezbędne.

Niniejszy Kodeks Etyczny Towarzystw Biznesowych S.A. określa zbiór wartości, które powinien przestrzegać oraz którymi powinien kierować się każdy Członek Towarzystw Biznesowych. Wraz z zawarciem umowy z Towarzystwami Biznesowymi S.A., Członek Towarzystw Biznesowych przyjmuje niniejszy Kodeks Etyczny Towarzystw Biznesowych S.A. oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Definicje

Ilekroć w Kodeksie Etycznym Towarzystw Biznesowych użyte zostanie wyrażenie:

 1. Członek Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć osobę, która zawarła stosowną umowę z Towarzystwa Biznesowe S.A.
 2. Grupa Macierzysta – należy przez to rozumieć grupę Członków Towarzystw Biznesowych, do której jest przypisany każdy Członek Towarzystw Biznesowych i w której Członkowie korzystają z zasady wyłączności branżowej.
 3. Grupa Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć grupę Członków Towarzystw Biznesowych spotykającą się w stałym miejscu i czasie oraz posiadającą Zarząd.
 4. Kodeks – należy przez to rozumieć niniejszy Kodeks Etyczny Towarzystw Biznesowych S.A.
 5. Networking – należy przez to rozumieć wymianę informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzona dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów; „rzetelne służenie i profesjonalne proszenie o pomoc”.
 6. Personel Towarzystw Biznesowych – należy przez to rozumieć pracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. oraz współpracowników Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. świadczących, osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi na rzecz Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. na umowę zlecenie.
 7. Towarzystwa Biznesowe – należy przez to rozumieć Grupy Towarzystw Biznesowych tworzone przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks obowiązuje wszystkich Członków Towarzystw Biznesowych oraz określa zasady postępowania oraz wartości jakimi winni się kierować Członkowie Towarzystw Biznesowych.
 2. Kodeks obowiązuje w każdej Grupie Towarzystw Biznesowych na terenie Polski jak i poza jej granicami.
 3. Kodeks potwierdza naczelne zasady Towarzystw Biznesowych oraz wartości wyznawane przez Członków Towarzystw Biznesowych m.in. kierowanie się wartościami chrześcijańskimi, w tym uczciwością, zaufaniem, lojalnością i zrozumieniem we wzajemnych relacjach z innymi Członkami Towarzystw Biznesowych.
 4. Zasady etyczne oraz wartości opisane w Kodeksie determinują sposób decyzji, które podejmuje Członek Towarzystw Biznesowych.
 5. Członek Towarzystw Biznesowych jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Kodeksu.
 6. Kodeks gwarantuje, że Członek Towarzystw Biznesowych w ramach swojego przedsiębiorstwa oraz Towarzystw Biznesowych przestrzega norm, które przyświecają Towarzystwom Biznesowym.

§ 2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW TB

 1. Członkowie Towarzystw Biznesowych w swoim zachowaniu oraz w swoich działaniach w ramach Towarzystw Biznesowych zobowiązują się przestrzegać wartości chrześcijańskich.
 2. Członkowie Towarzystw Biznesowych zobowiązują się dotrzymywać złożonych obietnic, a także działać uczciwie, nieskazitelnie oraz rzetelnie.
 3. Członkowie Towarzystw Biznesowych aktywnie tworzą warunki, które sprzyjają rozwojowi relacji biznesowych oraz które wspierają wzrost przedsiębiorstw należących do Członków Towarzystw Biznesowych.
 4. Członkowie Towarzystw Biznesowych aktywnie działają w ramach Grup Towarzystw Biznesowych i dbają o dobre imię Towarzystw Biznesowych.
 5. Członkowie Towarzystw Biznesowych swoim zachowaniem promują wartości chrześcijańskie oraz dają przykład postępowania zgodnego z tymi wartościami.
 6. Członkowie Towarzystw Biznesowych podejmują działania mające na celu wyeliminowanie istnienia konfliktu interesu mogącego wystąpić w ramach uczestnictwa w Towarzystwach Biznesowych. O istnieniu konfliktu Członek Towarzystw Biznesowych informuje właściwy sobie Zarząd Grupy Macierzystej oraz Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A

§ 3. WARTOŚCI CZŁONKÓW TOWARZYSTW BIZNESOWYCH A PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Członkowie Towarzystw Biznesowych deklarują przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Z tego względu Członek Towarzystw Biznesowych jest zobowiązany w ramach prowadzonej przez siebie działalności przestrzegać podstawowych zasad etycznych i norm moralnych. W szczególności zaś Członek Towarzystw Biznesowych:

a) nie dyskryminuje swoich pracowników z uwagi w szczególności na wiek, płeć, pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie,

b) nie stosuje wobec swoich pracowników pracy przymusowej ani mobbingu,

c) nie dopuszcza w ramach prowadzonej przez siebie działalności do pracy dzieci,

d) zapewnia pracownikom godziwe wynagrodzenie,

e) zapewnia pracownikom pracę w warunkach bezpiecznych oraz higienicznych, w przewidzianych prawem godzinach pracy.

2. Wobec swoich pracowników Członek Towarzystw Biznesowych:

a) zachowuje się uczciwie, lojalnie i z szacunkiem,

b) stwarza im możliwość awansu oraz rozwoju osobistego i zawodowego,

c) zapewnia wysoką kulturę pracy,

d) nie ukrywa swojego przywiązania do wyznawanych i przestrzeganych wartości chrześcijańskich.

3. Członkowie Towarzystw Biznesowych prowadzą przedsiębiorstwa w zgodzie z przepisami prawa i nie przyjmują ani nie wręczają żadnych korzyści majątkowych, które mogłyby być potraktowane jako przejaw korupcji i naruszenia prawa. Zasady powyższe dotyczą również najbliższych osób Członka Towarzystw Biznesowych.

§ 4. ZASADY PANUJĄCE MIĘDZY CZŁONKAMI TB

 1. Członkowie Towarzystw Biznesowych są równi w prawach i obowiązkach.
 2. Członkowie Towarzystw Biznesowych unikają powstawania konfliktów, a ewentualne spory zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w dobrej wierze, z empatią i zrozumieniem dla stanowiska drugiej strony.
 3. Członkowie Towarzystw Biznesowych są wobec siebie solidarni, wzajemnie się wspierają oraz udzielają pomocy, współpracują budując pozytywne i sprawiedliwe relacje. Opieka, wsparcie i pomoc winny być udzielane zarówno Członkom Towarzystw Biznesowych z Grupy Macierzystej jak i z innych Grup Towarzystw Biznesowych.
 4. Członkowie Towarzystw Biznesowych świadczą i dostarczają oferowane przez siebie usługi oraz produkty w sposób profesjonalny z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami swojej branży.
 5. Członkowie Towarzystw Biznesowych przekazują informacje o naruszeniach Członkom Towarzystw Biznesowych którzy naruszają zasady obowiązujące w Towarzystw Biznesowych, a w razie potrzeby informują o naruszeniach Zarząd Grupy Macierzystej i Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A..
 6. Każdy z Członków Towarzystw Biznesowych zobowiązuje się szanować i przestrzegać zasady Towarzystw Biznesowych wynikające z Kodeksu oraz innych dokumentów sporządzonych i wdrożonych przez Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A..
 7.  

§ 5. ZASADY PANUJĄCE MIĘDZY ZARZĄDEM TB A CZŁONKAMI TB

 1. Członkowie Zarządów Grup Towarzystw Biznesowych promują wartości opisane w Kodeksie, w tym wartości chrześcijańskie i wspierają Członków Towarzystw Biznesowych w przestrzeganiu tych zasad.
 2. Członkowie Zarządów Grup Towarzystw Biznesowych w ramach swojej Grupy Towarzystw Biznesowych czuwają nad przestrzeganiem zasad Kodeksu wśród Członków Towarzystw Biznesowych należących do danej Grupy Towarzystw Biznesowych.
 3.  

§ 6. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI

 1. W prowadzonych w ramach Grup Towarzystw Biznesowych rozmowach, spotkaniach i negocjacjach, Członkowie Towarzystw Biznesowych zobowiązują się zachować poufność i nie udzielać osobom trzecim informacji z przebiegu rozmów i spotkań. Zasada ta dotyczy szczególnie sytuacji, gdy rozmówca wyraźnie do zachowania poufności zobowiąże. Zakazane jest utrwalanie treści rozmów, spotkań i negocjacji Członków Towarzystw Biznesowych w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem robienia notatek przez uczestników, chyba że Członkowie Towarzystw Biznesowych wyrażą zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Mając na uwadze ustęp powyższy, Członkowi Towarzystw Biznesowych nie wolno wykorzystać informacji, które uzyskał na skutek prowadzonych rozmów, spotkań czy negocjacji dla własnych celów lub przekazywać osobom trzecim, w szczególności, gdy ujawnienie takie mogłoby narazić Członka Towarzystw Biznesowych lub Towarzystwa Biznesowe oraz Spółkę Towarzystwa Biznesowe S.A. na szkodę.
 3.  

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy nowo przyjmowany Członek Towarzystw Biznesowych jest zapoznawany z Kodeksem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Zobowiązanie następuje w formie pisemnej.
 3. Każdy Członek Towarzystw Biznesowych otrzymuje na prośbę wsparcie i pomoc Personelu Towarzystw Biznesowych.
 4. Za naruszenie postanowień Kodeksu, Członkowie Towarzystw Biznesowych ponoszą odpowiedzialność.
 5. W przypadku postępowania nieetycznego m.in. polegającego na nieprzestrzeganiu Kodeksu, Spółka Towarzystwa Biznesowe S.A. ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę danemu Członkowi Towarzystw Biznesowych bez zwrotu opłaty abonamentowej po zasięgnięciu opinii Zarządu Grupy Macierzystej.
 6. Z treścią niniejszego Kodeksu, Członkowie Towarzystw Biznesowych mogą się zapoznać na stronie internetowej Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. www.towarzystwabiznesowe.pl/kodeksetyki .
 7. W przypadku wątpliwości dotyczących Kodeksu, każdy Członek Towarzystw Biznesowych ma prawo zgłosić swoje wątpliwości i pytania do Prezesa Grupy Macierzystej lub odpowiedzialnego za Kodeks Personelu Towarzystw Biznesowych.
 8. Treść Kodeksu ustala Spółka Towarzystwa Biznesowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 9. Zmiany Kodeksu będą komunikowane Członkom Towarzystw Biznesowych na 30 dni przed ich wejściem w życie, pocztą elektroniczną i na stronach internetowych Spółki Towarzystwa Biznesowe S.A. Członkowie Towarzystw Biznesowych mogą zgłaszać własne propozycje i uwagi w zakresie przyszłych zmian Kodeksu.

Dołącz do Towarzystw Biznesowych

Rozpocznij najbardziej ekscytującą przygodę biznesową w swoim życiu.

Na dobry początek:
Odbierz szkolenie o networkingu
Towarzystwa Biznesowe. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022

Strona Towarzystw Biznesowych jest aktualnie w przebudowie

Zapraszamy wkrótce! 
Potrzebujesz pomocy? 
cartcross