CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O IP BOX?

Od 1 stycznia 2019 r. dochody uzyskane z wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez przedsiębiorców innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% zamiast 19%.

Przykłady zastosowania IP Box:

❖ dochody z umowy licencyjnej na korzystanie z programu komputerowego / systemu informatycznego / usługi internetowej opartej o rozwiązanie informatyczne,

❖ dochody z tytułu licencji z gier wideo / aplikacji,

❖ dochody z tytułu sprzedaży produktów objętych ochroną prawną tj. patentem, wzorem użytkowym lub przemysłowym,

❖ udzielenie licencji na wykorzystanie posiadanego patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI IP BOX?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą to być spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Założenia:

Preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Od 2016 r. obowiązuje w Polsce ulga B+R, która polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. W ramach ulgi B+R przedsiębiorca uzyskuje wsparcie jedynie w fazie opracowywania nowych rozwiązań. Wprowadzona ulga obejmuje dochody uzyskiwane z opracowanych rozwiązań.

Z obu ulg można korzystać jednocześnie, lecz wobec różnej kategorii dochodu.

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przedmiot preferencyjnego opodatkowania – kwalifikowany dochód

Zgodnie z treścią przepisów dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesione w danym roku podatkowym będą obniżać dochód związany z tym samym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tym samym rodzajem produktu lub usługi, lub tą samą grupą produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualne na przestrzeni kolejnych 5 lat podatkowych.

Podatnik korzystający z ulgi będzie miał możliwość stosowania jej przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

UWAGA!!!

Przepisy przejściowe pozwalają skorzystać z IP Box wstecznie – w odniesieniu   do kosztów już poniesionych, jednak nie wcześniej niż po dniu 31 grudnia 2012 r. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ewidencji umożliwiającej wyodrębnienie poniesionych kosztów do danej wartości intelektualnej.

Obowiązki prowadzenia ewidencji

1) wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

2) ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

3) wyodrębnienie kosztów, które stanowią podstawę dla wskaźnika przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie dochodu kwalifikowanego,

4) ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jeśli nie jest możliwe spełnienie powyższych wymogów.

IP Box, a działalność B+R

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot ochrony praw własności intelektualnej ma być wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R.

Pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej należy rozumieć działalność twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań obejmującą:

❖ badania naukowe:

            ➢ podstawowe – mają przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

            ➢ badania aplikacyjne – mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;

prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji, projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych bądź nowych produktów, procesów, usług

Zakres usług w zakresie IP Box świadczonych przez ECOVIS

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nasz zespół doradców podatkowych, świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów krajowych i zagranicznych, uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów działalności gospodarczej.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego Klienta. Pomagamy w bezpiecznym, ale i optymalnym rozliczaniu podatków.

ECOVIS świadczy kompleksowe usługi wsparcia przedsiębiorców w zakresie:

  • analizy stanu prawnego posiadanych dóbr intelektualnych pod kątem ich kwalifikacji jako dochodu z prawa własności intelektualnej
  • wprowadzenia wytycznych, procedur ewidencjonowania wydatków, przychodów oraz prowadzonych prac B+R umożliwiającej na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania
  • zabezpieczenia prawa do skorzystania z ulgi IP Box poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
  • wsparcia w wykazaniu dochodów kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniach podatkowych

Jak skorzystać z ulgi:

Z uwagi na złożoność zagadnienia wsparcie ECOVIS zostanie podzielone na etapy.

ETAP I – Audyt możliwości zastosowania w Firmie ulgi IP BOX

Efektem prac w ramach Etapu I będzie raport z audytu, w którym przedstawimy analizę potencjału zastosowania ulgi IP BOX w Państwa firmie.

Czas realizacji: 5 – 14 dni roboczych

ETAP II Wdrożenie rozwiązań IP BOX

W ramach tego Etapu: 

❖ zostanie opracowany stosowny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zabezpieczający ochronę podatkową dla przyjętych rozwiązań,

❖ zostanie opracowany dokument – Wewnętrzna Instrukcja Podatkowa IP BOX, zawierająca wytyczne dla służb księgowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację projektu, w ramach którego dojdzie do utworzenia własności intelektualnej podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu,

❖ opracujemy Model Kalkulacji Kosztów i Przychodów Kwalifikowanych, zawierający wyjaśnienia i wytyczne w zakresie prawidłowego ewidencjonowania wydatków oraz przychodów pod kątem IP BOX,

❖ opracujemy Wytyczne dotyczące relacji z Klientami w zakresie sposobu kalkulacji wynagrodzenia za sprzedaż praw majątkowych pozwalających na zastosowanie IP BOX,

❖ będziemy służyć wsparciem merytorycznym w zakresie ewentualnego przemodelowania zasad współpracy z programistami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub świadczących usługi w ramach B2B.

Czas realizacji: 3 – 5 miesięcy (w tym terminie oczekujemy na wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych)

Kancelaria Ecovis jest oficjalnym Partnerem Towarzystw Biznesowych.

 Ul. Belwederska 9A, IV Piętro,
 00-761 Warszawa
 Tel.: +48 (0)22/400-4585
 Fax: +48 (0)22/400-1902
 E-Mail: nikodem.multan@ecovis.pl
 Internet: www.ecovis.com 

Partnerzy